am_draht_02_2014_G

Am Draht – Im Hinterhof Justizias, Installation, Art Stadt Bern, 2015

am_draht_01_2014_G

Am Draht – Im Hinterhof Justizias, Installation, Art Stadt Bern, 2015